LEADER ir mērķtiecīgas un savstarpēji koordinētas aktivitātes lauku attīstības veicināšanai. Viens no LEADER pieejas pamatprincipiem ir pieeja no “apakšas uz augšu”, kad iniciatīva nāk no vietējiem iedzīvotājiem, iesaistoties savas teritorijas problēmu identificēšanā un risināšanā.

Vietējā rīcības grupa (VRG)
ir publisko un privāto partneru apvienība, kas darbojas noteiktā teritorijā Lauku attīstības programmas pasākumu ietvaros  ar iedzīvotāju skaitu robežās
no 10 līdz 65 tūkstošiem.

Sabiedrības virzīta vietējās attīstības (SVVA) stratēģija ir VRG izstrādāts daudznozaru stratēģiskais plāns, kas nosaka un pamato vietējās teritorijas attīstības prioritātes un pārmaiņu nepieciešamību.
2014.-2020.gada plānošanas periodā sabiedrības virzītas vietējās attīstības pieejas galvenie mērķi un uzdevumi ir sniegt atbalstu lauku kopienu ilgtspēju veicinošām vietējās attīstības iniciatīvām, uzlabojot sociālo situāciju laukos, veidojot labvēlīgu vidi dzīvošanai, uzņēmējdarbībai un lauku teritoriju attīstībai.

2.kārtas projektu saraksts

Izvērtēti un apstiprināti ELFLA projektu konkursa 2. kārtas projektu iesniegumi

Vērtēšanas rezultātu kopsavilkums


Rīcība 1.1. Atbalsts jaunu produktu un pakalpojumu radīšanai, esošo produktu un pakalpojumu attīstīšanai, to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai. sarindoto pieteikumu saraksts. 

Izsludinātais publiskais finansējums rīcībai: 91 472,15 EUR

Nr.p.k. Pieteikuma Nr. VRG  Publiskais finansējums, EUR Punktu skaits VRG Atzinums
1 2017/AL25/2/A019.21.01/7 18176,87 22,00 atbilst
2 2017/AL25/2/A019.21.01/6 5939,69 19,67 atbilst
3 2017/AL25/2/A019.21.01/2 21000,00 16,00 atbilst
4 2017/AL25/2/A019.21.01/4 12740,00 15,00 atbilst
5 2017/AL25/2/A019.21.01/3 20995,18 14,67 atbilst
6 2017/AL25/2/A019.21.01/1 6471,50 11,00 neatbilst
7 2017/AL25/2/A019.21.01/5 15610,49 8,00 neatbilst
  KOPĀ   100933,73    

 

Rīcība 1.3. Atbalsts vides radīšanai vai labiekārtošanai, kurā tiek realizēta vietējā produkcija, un jaunu realizācijas veidu īstenošana. 

Izsludinātais publiskais finansējums rīcībai: 50 000,00 EUR

Nr.p.k. Pieteikuma Nr. VRG  Publiskais finansējums, EUR Punktu skaits VRG Atzinums
1 2017/AL25/2/A019.21.03/1 25000,00 18,00 atbilst
2 2017/AL25/2/A019.21.03/2 17220,00 12,00 atbilst
   KOPĀ   42220,00    

 

Rīcība 1.4. Atbalsts darbinieku kompetenču un produktivitātes celšanai. 

Izsludinātais publiskais finansējums rīcībai: 2 000,00 EUR

Nr.p.k. Pieteikuma Nr. VRG  Publiskais finansējums, EUR Punktu skaits VRG Atzinums
1 2017/AL25/2/A019.21.04/1  647,01 17,00 atbilst
   KOPĀ   647,01    

 

Rīcība 2.1. Atbalsts vietējās teritorijas, ieskaitot dabas un kultūras objektu, sakārtošanai pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai. 

Izsludinātais publiskais finansējums rīcībai: 83 685,71 EUR

Nr.p.k. Pieteikuma Nr. VRG  Publiskais finansējums, EUR Punktu skaits VRG Atzinums
1 2017/AL25/2/A019.22.01/1 27000,00 18,67 atbilst
2 2017/AL25/2/A019.22.01/5 7487,97 17,33 atbilst
3 2017/AL25/2/A019.22.01/4 16659,00 16,67 atbilst
4 2017/AL25/2/A019.22.01/6 26785,68 16,33 atbilst
5 2017/AL25/2/A019.22.01/2 8053,51 13,33 atbilst
6 2017/AL25/2/A019.22.01/3 20539,20 0,00 neatbilst
   KOPĀ   106525,36    

 

Rīcība 2.2. Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem.

Izsludinātais publiskais finansējums rīcībai: 20 000,00 EUR

Nr.p.k. Pieteikuma Nr. VRG  Publiskais finansējums, EUR Punktu skaits VRG Atzinums
1 2017/AL25/2/A019.22.02/4  6844,5 16,33 atbilst
2 2017/AL25/2/A019.22.02/2 8833,96 16,10 atbilst
3 2017/AL25/2/A019.22.02/1 9594,90 16,00 atbilst
4 2017/AL25/2/A019.22.02/3 4365,00 15,00 atbilst
   KOPĀ   29638,36    

 

noderīgas saites:

http://www.lad.gov.lv http://llf.partneribas.lv/ http://www.zm.gov.lv/ http://www.laukutikls.lv/

Dizains: BrandComb

Izstrāde: AZwebaģentūra