LEADER ir mērķtiecīgas un savstarpēji koordinētas aktivitātes lauku attīstības veicināšanai. Viens no LEADER pieejas pamatprincipiem ir pieeja no “apakšas uz augšu”, kad iniciatīva nāk no vietējiem iedzīvotājiem, iesaistoties savas teritorijas problēmu identificēšanā un risināšanā.

Vietējā rīcības grupa (VRG)
ir publisko un privāto partneru apvienība, kas darbojas noteiktā teritorijā Lauku attīstības programmas pasākumu ietvaros  ar iedzīvotāju skaitu robežās
no 10 līdz 65 tūkstošiem.

Sabiedrības virzīta vietējās attīstības (SVVA) stratēģija ir VRG izstrādāts daudznozaru stratēģiskais plāns, kas nosaka un pamato vietējās teritorijas attīstības prioritātes un pārmaiņu nepieciešamību.
2014.-2020.gada plānošanas periodā sabiedrības virzītas vietējās attīstības pieejas galvenie mērķi un uzdevumi ir sniegt atbalstu lauku kopienu ilgtspēju veicinošām vietējās attīstības iniciatīvām, uzlabojot sociālo situāciju laukos, veidojot labvēlīgu vidi dzīvošanai, uzņēmējdarbībai un lauku teritoriju attīstībai.

Projektu konkursa 2. kārta

Biedrības "Stopiņu Salaspils Partnerība" paziņojums

Biedrība "Stopiņu Salaspils Partnerība" izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 2. kārtu Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam 19.2. pasākuma "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" ietvaros apstiprinātās sabiedrības virzītās vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai.

Termiņš, kad tiks uzsākta projektu iesnieguma pieņemšana

2017. gada 10.aprīlis - 2017. gada 10. maijs

Sludinājuma kopsumma

257 157.86  EUR

 

Rīcība 1.1. – 91 472.15 EUR

Rīcība 1.2. - 10 000.00 EUR

Rīcība 1.3. - 50 000.00 EUR

Rīcība 1.4. - 2 000.00 EUR

Rīcība 2.1. - 83 685.71 EUR

Rīcība 2.2. - 20 000.00 EUR

Projektu  īstenošanas termiņš

1. Ja tiek veikta būvniecība, teritorijas labiekārtošana projekta īstenošanas termiņš divi gadi no Lauku atbalsta dienesta lēmuma par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

2. Ja projektu īsteno aktivitātē „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” un projektā paredzētā attiecināmo izmaksu pozīcija „Ar projektu saistītā personāla atalgojuma un darbības nodrošināšana” izmaksas, kas pārsniedz 15% no projekta kopējās attiecināmo izmaksu summas-divi gadi no Lauku atbalsta dienesta lēmuma par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

3. Pārējiem projektiem projektu īstenošanas termiņš ir viens gads no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

 

Rīcība 1.1.

M1 vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas:

 

1.1.- Atbalsts jaunas produktu un pakalpojumu radīšanai, esošo produktu un pakalpojumu attīstīšanai, to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšana.

Atbalsta apmērs

91 472.15 EUR

 

Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam:

 • 30 000.00 EUR

Atbalsta intensitāte

70% no projekta attiecināmo izmaksu summas

Atbilstošā MK Noteikumu Nr.590 5.punktā minētā darbība

5.1.1. - Jaunu produktu un pakalpojumu radīšanai, esošo produktu un pakalpojumu attīstīšanai to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darbu apstākļu radīšanai.

Rīcības apraksts

Rīcības ietvaros ir paredzēts veicināt nelauksaimnieciskās uzņēmējdarbības attīstību un inovāciju ieviešanu.

 

Piemēri:

 • Dažādi jauni, inovatīvi produkti un pakalpojumi, kas atrisina ne tikai vietējo iedzīvotāju vajadzības, bet veicina arī tūrismu;
 • Ražošanas attīstība, it īpaši tādu, kas izmanto vietējos resursus;
 • Produkti, kas saglabā un popularizē vietējā teritorijā raksturīgās vērtības, tradīcijas, kultūras mantojumu;
 • Uzņēmējdarbības vidi veicinoši produkti un pakalpojumi, piemēram, finanšu pakalpojumi, konsultāciju centri, biznesa inkubatori u.tml.;
 • Sociālā uzņēmējdarbība;
 • Atjaunojamās enerģijas avotu izmantošanas veicināšana un popularizēšana;
 • Tūrisma produkti un pakalpojumi, tajā skaitā naktsmītņu un ēdināšanas pakalpojumu attīstība, gidi, u.tml.

 

Rīcība 1.2.

 

M1 vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas:

 

1.2. - Atbalsts lauksaimniecības produktu pārstrādei, to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšana

Apbalsta apmērs

10 000.00 EUR

 

Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam:

 • 5 000.00 EUR

Atbalsta intensitāte

70% no projekta attiecināmo izmaksu summas

Atbilstošā MK Noteikumu Nr.590 5.punktā minētā darbība

5.1.2. - lauksaimniecības produktu pārstrādei realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai.

Rīcības apraksts

Rīcības ietvaros ir paredzēts veicināt lauksaimniecības produktu pārstrādi, radot pievienoto vērtību lauksaimniecības produktiem, tādējādi sekmējot nodarbinātību un jauninājumu ieviešanu VRG darbības teritorijā.

 

Piemēri:

 • Attīstīti mazi vietējās lauksaimniecības produkcijas pārstrādes uzņēmumi, kas veicina pašpietiekamu teritoriju, un pastāv arī eksporta potenciāls;
 • Bioloģiskā lauksaimniecība un produktu pārstrāde;
 • Mājražošana, amatnieku tirdziņi.

 

Rīcība 1.3.

M1 vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas:

 

1.3. - Atbalsts vides radīšanai vai labiekārtošanai, kurā tiek realizēta vietējā produkcija, un jaunu realizācijas veidu īstenošana

Apbalsta apmērs

50 000.00 EUR

 

Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam:

 • 25 000.00 EUR
 • 30 000 EUR (ierobežojums: uzņēmējdarbības infrastruktūrai līdz 70% no attiecināmo izmaksu summas)

Atbalsta intensitāte

70% no projekta attiecināmo izmaksu summas

Atbilstošā MK Noteikumu Nr.590 5.punktā minētā darbība

5.1.2. - lauksaimniecības produktu pārstrādei realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai;

5.1.3. - tādas vides radīšanai vai labiekārtošanai, kurā tiek realizēta vietējā produkcija, un jaunu realizācijas veidu ieviešanai.

Rīcības apraksts

Rīcības ietvaros ir paredzēts vecināt tradicionālu un netradicionālu vietējās produkcijas realizācijas veidu attīstību VRG teritorijā.

 

Piemēri:

 • Mājražotāju, amatnieku centri;
 • Degustāciju saimniecības un produktu tūrisms;
 • Vietējo ražotāju veikals vai tirgus, bioloģisku produktu plašāka pieejamība;
 • Sakārtoti tirgus laukumi un to aprīkojums, kas ir aktīvi un reāli strādā ikdienā;
 • Atbalsts vienotai koordinējošai institūcijai, kas veicinātu VRG teritorijas vietējo ražotāju produktu realizāciju, tostarp ārpus VRG teritorijas un eksportu;
 • Tūrisma maršrutu attīstīšana, kas nodrošinātu vietējās produkcijas patēriņu.

 Rīcība 1.4.

M1 vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas:

 

1.4. - Atbalsts darbinieku kompetenču un produktivitātes celšanai.

Apbalsta apmērs

2 000.00 EUR

 

Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam:

 • 2 000.00 EUR

Atbalsta intensitāte

70% no projekta attiecināmo izmaksu summas

Atbilstošā MK Noteikumu Nr.590 5.punktā minētā darbība

5.1.4. - darbinieku produktivitātes kāpināšanai.

Rīcības apraksts

Rīcības ietvaros ir paredzēts veicināt darbinieku zināšanu, prasmju un iemaņu paaugstināšanos, tādējādi sekmējot produktivitāti un uzņēmējdarbības attīstību VRG teritorijā.

 

Piemēri:

 • Darbinieku apmācības un sagatavošana darbam ar jaunām iekārtām, tehnoloģijām;
 • Uzņēmumu vadītāju prasmju un zināšanu veicināšana;
 • Jaunas darbinieku prasmes, kas veicina jaunu produktu izstrādi, attīstīšanu, pārdošanu, eksportu;
 • Darbinieku pārkvalifikācija.

 

Rīcība 2.1.

M2 vietas potenciāla attīstības iniciatīvas:

 

2.1. - atbalsts vietējās teritorijas, ieskaitot dabas un kultūras objektu, sakārtošanai pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai.

Apbalsta apmērs

83 685.71 EUR

 

Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam:

 • 30 000.00 EUR

Atbalsta intensitāte

90% no projekta attiecināmo izmaksu summas

Atbilstošā MK Noteikumu Nr.590 5.punktā minētā darbība

5.2.1. - vietējās teritorijas, tostarp dabas un kultūras objektu, sakārtošanai pakalpojumu pieejamības, kvalitātes un sasniedzamību;

5.2.2. - sabiedrisko aktivitāšu (tostarp apmācības un interešu klubu, sociālās aprūpes vietu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un citus brīvā laika pavadīšanas aktivitātes) dažādošanai.

Rīcības apraksts

Rīcības ietvaros ir paredzēts veicināt radošas, kvalitatīvas un drošas dzīves vides attīstību, publisko pakalpojumu un sabiedrisko aktivitāšu dažādošanu VRG teritorijā.

 

Piemēri:

 • Sakārtota un izveidota publiskā infrastruktūra (novada muzeju labiekārtošana, takas,  veloceļi, tilti, torņi, atpūtas zonas, instalācijas, slēpošanas trases utt.);
 • Ūdenstilpņu sakārtošana (Mazās Juglas pieejamība, Sauriešu ezers), ūdens ceļš Rīga – Doles sala;
 • Uzstādītas informatīvās zīmes, norādes, tūrisma maršruti, ūdenstūrisma maršruti;
 • Atjaunoti un izveidoti kultūras objekti, piešķirot jaunu pievienoto vērtību un jaunas izmantošanas iespējas (nogrimušo/zudušo māju Rīgas HES ietekmē “stounhange”);
 • Atjaunoti dabas un tūrisma objekti;
 • Jaunu rekreācijas vietu attīstība (brīvdabas estrāde).

 

Rīcība 2.2.

M2 vietas potenciāla attīstības iniciatīvas:

 

2.2. - Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu (ieskaitot apmācību un interešu klubus, sociālās aprūpes vietas, kultūras, vides aizsardzības, sporta un citas brīvā laika pavadīšanas aktivitātes) dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem.

Apbalsta apmērs

20 000.00 EUR

 

Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam:

 • 10 000.00 EUR

Atbalsta intensitāte

90% no projekta attiecināmo izmaksu summas

Atbilstošā MK Noteikumu Nr.590 5.punktā minētā darbība

5.2.1. - vietējās teritorijas, tostarp dabas un kultūras objektu, sakārtošanai pakalpojumu pieejamības, kvalitātes un sasniedzamību;

5.2.2. - sabiedrisko aktivitāšu (tostarp apmācības un interešu klubu, sociālās aprūpes vietu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un citus brīvā laika pavadīšanas aktivitātes) dažādošanai.

Rīcības apraksts

Rīcības ietvaros ir paredzēts veicināt sabiedrisko aktivitāšu (ieskaitot apmācību un interešu klubus, sociālās aprūpes vietas, kultūras, vides aizsardzības, sporta un citas brīvā laika pavadīšanas aktivitātes) dažādošanu iedzīvotāju radošai un profesionālai pilnveidei VRG teritorijā.

 

Piemēri:

 • Interešu izglītība dažādiem vecumiem – meistarklases (rokdarbi, tautiskie ēdieni, ainavas veidošana, kopšana), amatniecība, sports, mūzika, māksla u.c.;
 • Izveidota sportisko aktivitāšu infrastruktūra dažādām vecuma grupām;
 • Atbalsts biedrību un nodibinājumu darbībai, kas veicina aktīvās atpūtas un efektīvu brīvā laika pavadīšanu;
 • Pakalpojumu pieejamība sociāli mazaizsargātām personām.

Projektu iesniegšana

Projektu iesniegumu papīra formā divos eksemplāros un tā elektronisko kopiju ir jāiesniedz biedrības „Stopiņu Salaspils partnerība” birojā Institūta ielā 1c, Ulbrokā, Stopiņu novadā.

Projekta iesniegumu elektroniski var iesniegt Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā https://eps.lad.gov.lv/login, vai elektroniska dokumenta veidā saskaņā ar Elektronisko dokumentu likumu, nosūtot uz Lauku atbalsta dienesta e-pastu: lad@lad.gov.lv.

 

Ar biedrības "Stopiņu Salaspils partnerība" sabiedrības virzīto vietējās attīstības stratēģiju 2015-2020. gada plānošanas periodam var iepazīties biedrības "Stopiņu Salaspils partnerība" mājaslapā www.stopini-salaspils.lv un Lauku atbalsta dienesta mājaslapā www.lad.gov.lv

 

Vietējās rīcības grupas nosaukums un adrese

Biedrība "Stopiņu Salaspils Partnerība"

Institūta iela 1a, Ulbroka, Stopiņu novads, LV 2130

 

Kontaktinformācija

Agnese Bērziņa, tālruņa nr. 29361190, e-pasts: agnese.berzina@salaspils.lv

Santa Podgaiska, tālruņa nr. 26330025, e-pasts: santa.podgaiska@gmail.com

 

noderīgas saites:

http://www.lad.gov.lv http://llf.partneribas.lv/ http://www.zm.gov.lv/ http://www.laukutikls.lv/

Dizains: BrandComb

Izstrāde: AZwebaģentūra