LEADER ir mērķtiecīgas un savstarpēji koordinētas aktivitātes lauku attīstības veicināšanai. Viens no LEADER pieejas pamatprincipiem ir pieeja no “apakšas uz augšu”, kad iniciatīva nāk no vietējiem iedzīvotājiem, iesaistoties savas teritorijas problēmu identificēšanā un risināšanā.

Vietējā rīcības grupa (VRG)
ir publisko un privāto partneru apvienība, kas darbojas noteiktā teritorijā Lauku attīstības programmas pasākumu ietvaros  ar iedzīvotāju skaitu robežās
no 10 līdz 65 tūkstošiem.

Sabiedrības virzīta vietējās attīstības (SVVA) stratēģija ir VRG izstrādāts daudznozaru stratēģiskais plāns, kas nosaka un pamato vietējās teritorijas attīstības prioritātes un pārmaiņu nepieciešamību.
2014.-2020.gada plānošanas periodā sabiedrības virzītas vietējās attīstības pieejas galvenie mērķi un uzdevumi ir sniegt atbalstu lauku kopienu ilgtspēju veicinošām vietējās attīstības iniciatīvām, uzlabojot sociālo situāciju laukos, veidojot labvēlīgu vidi dzīvošanai, uzņēmējdarbībai un lauku teritoriju attīstībai.

Izveidota atpūtas vieta pie Mazās Juglas

Sakārtota atpūtas vieta pie Mazās Juglas

2018. gada  oktobrī  ir ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam apakšpasākuma: 19.2 "Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" aktivitātes: 19.2.2 "Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas"  rīcības “Atbalsts vietējās teritorijas, ieskaitot dabas un kultūras objektu, sakārtošanai pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai” ietvaros ir īstenots projekts “ nr. 2017/AL25/2/A019.22.01/4   “Atpūtas vietas izveide pie Mazās Juglas”. Izveidotā atpūtas vieta atrodas Poldera ielā 10, Līčos. Atpūtas vieta paredzēta gan vietējai sabiedrībai, gan tūristiem  un pieejama kājāmgājējiem, velobraucējiem , laivu braucējiem, kā arī var tikt izmantota kā laivu brauciena  sākuma vai finiša vieta. Atpūtas vietā ir pieejamas divas nojumes, galds ar soliem, ugunskura vieta, velo statīvs, bruģēts laukums dažādām aktivitātēm, tualete.  Projekta īstenošana nodrošinās iespēju atpūtai pie dabas, veicinās veselīgu dzīvesveidu – braukšanu ar velosipēdiem, kājāmiešanu, Mazās Juglas izmantošanu atpūtai. 

 Projekta īstenotāja Linda Čakše. 

 

noderīgas saites:

http://www.lad.gov.lv http://llf.partneribas.lv/ http://www.zm.gov.lv/ http://www.laukutikls.lv/

Dizains: BrandComb

Izstrāde: AZwebaģentūra