LEADER ir mērķtiecīgas un savstarpēji koordinētas aktivitātes lauku attīstības veicināšanai. Viens no LEADER pieejas pamatprincipiem ir pieeja no “apakšas uz augšu”, kad iniciatīva nāk no vietējiem iedzīvotājiem, iesaistoties savas teritorijas problēmu identificēšanā un risināšanā.

Vietējā rīcības grupa (VRG)
ir publisko un privāto partneru apvienība, kas darbojas noteiktā teritorijā Lauku attīstības programmas pasākumu ietvaros  ar iedzīvotāju skaitu robežās
no 10 līdz 65 tūkstošiem.

Sabiedrības virzīta vietējās attīstības (SVVA) stratēģija ir VRG izstrādāts daudznozaru stratēģiskais plāns, kas nosaka un pamato vietējās teritorijas attīstības prioritātes un pārmaiņu nepieciešamību.
2014.-2020.gada plānošanas periodā sabiedrības virzītas vietējās attīstības pieejas galvenie mērķi un uzdevumi ir sniegt atbalstu lauku kopienu ilgtspēju veicinošām vietējās attīstības iniciatīvām, uzlabojot sociālo situāciju laukos, veidojot labvēlīgu vidi dzīvošanai, uzņēmējdarbībai un lauku teritoriju attīstībai.

Projektu iesniegšana klātienē

2. kārtas projektu iesniegumu pieņemšanas PĒDĒJĀ diena - 10. maijs

Biedrība "Stopiņu Salaspils Partnerība" ir izsludinājusi atklātā konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 2. kārtu Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam 19.2. pasākuma "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" ietvaros apstiprinātās sabiedrības virzītās vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai.

Projektu iesniegumu pieņemšanas termiņš no 10 aprīļa līdz 10. maijam.

Projektu iesniegumus aicinām iesniegt, izmantojot LAD Elektronisko pieteikšanās sistēmu.

Projektu iesniegumus (2 eksemplāri papīra formātā + elektroniska kopija) klātienē iespējams iesniegt Ulbrokas dienas centrā Institūta ielā 1C, Ulbrokā, Stopiņu nov. no plkst. 9:00 līdz 17:00 (blakus veikalam "Certa").

 

Kontaktinformācija

Rasa Feldmane

Tālr. 26445141, feldmane.rasa@gmail.com

noderīgas saites:

http://www.lad.gov.lv http://llf.partneribas.lv/ http://www.zm.gov.lv/ http://www.laukutikls.lv/

Dizains: BrandComb

Izstrāde: AZwebaģentūra